Ponedjeljak, 06 May 2024 08:14

Natječaj za zapošljavanje "Zaželi-prevencija institucionalizacije"

Napisao

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA/RADNICA

ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Zaželi – prevencija institucionalizacije, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0562, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Novska u sklopu projekta „Ostajem u svom domu“ raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Ostajem u svom domu“ SF.3.4.11.01.0562

Radnik/radnica za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu

starijim osobama i osobama s invaliditetom

 

Radno mjesto: radnik/radnica za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Ostajem u svom domu“ SF.3.4.11.01.0562, na određeno vrijeme – 33 mjeseca.

Mjesto rada: područje Grada Novske

Broj radnih mjesta: 28

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Plaća radnika: minimalna plaća je propisana Zakonom o minimalnoj plaći u (NN. BR.118/18.I120/21.) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu (NN.BR.125/23.)

Opis poslova:

 • organiziranje prehrane(pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.),
 • obavljanje kućanskih poslova(pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje     vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.),
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.),
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo
 • minimalno završeno osnovnoškolsko obrazovanje ili srednjoškolsko obrazovanje

Obvezni probni rad je 3 (tri) mjeseca.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) na Javni poziv se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u ovom Javnom pozivu odnose se jednako i na ženski i na muški rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Osobni podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu na javni poziv za radni odnos,
 • životopis s obveznim kontakt podacima,
 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • elektronički zapis o radnom stažu ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave ovog natječaja),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ili potvrdu liječnika opće prakse
 • rješenje o invalidnosti – ako je primjenjivo.

Natječaj je otvoren od 07. svibnja 2024. – 14. svibnja 2024. godine, a naknadno prispjele prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prilikom odabira kandidata pridržavati će se načela transparentnosti, jednakog postupanja i zabrane diskriminacije.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Prijave na natječaj s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Kutina Ispostava Novska. Nepotpune prijave i prijave koje su stigle izvan roka za dostavu prijava neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na slijedeću adresu:

Hrvatski Crveni križ

Gradsko društvo Crvenog križa Novska

Trg Đure Szabe 5

44330 Novska

 

s naznakom „Javni natječaj za zapošljavanje – radnik/radnica za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u projektu „Ostajem u svom domu“ – NE OTVARAJ“.

U slučaju osobnog dolaska prijave se predaju na gore navedenoj adresi svaki radni dan trajanja Natječaja u vremenu od 9,00-13,00 sati.

 

Izbor kandidata vršiti će se temeljem provedenog intervjua u svrhu provjere sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Obavijest o mjestu i terminu održavanja intervjua uputit će se telefonskim putem kandidatima koji su predali urednu prijavu. Ukoliko kandidat/kinja prijavljen/a na natječaj ne pristupi na intervju, smatrat će se da je odustao/la od prijave.

O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni javnom objavom na internetskoj stranici www.crvenikriz.novska.hr

Javni natječaj će biti objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Novska i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Novska, kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti Osobnih podataka.

Prilog ovog Natječaja prijavni je obrazac kojeg svi zainteresirani trebaju ispuniti i vlastoručno potpisati, a može se preuzeti na slijedećoj poveznici: Prijavni obrazac

Tekst natječaja može se preuzeti na slijedećoj poveznici: Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Ostajem u svom domu“ SF.3.4.11.01.0562

Lenta sve

ddk

Donacije

logoped

volonteri

Ulazna maska s glavne stranice za projekt broj 2

Ulazna maska s glavne stranice